De winstpremie anno 2018

Ingevolge de programmawetwet de dato 25.12.2017 is sinds 1 januari 2018 de  nieuwe (para)fiscale gunstige “winstpremie” van kracht ter vervanging van het oude regime “deelname in de winst”.

Wat is de winstpremie?

Ondernemingen die aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn, kunnen met deze collectieve premie een deel of het geheel van de winst van het boekjaar toekennen aan de werknemers op een flexibele manier. De winstpremie is steeds een bijkomende vergoeding en mag niet worden toegekend ter vervanging van loon of andere voordelen. Bedrijfsleiders vallen uit de boot en het moet steeds gaan om een collectief voordeel voor alle werknemers. Het toegekende voordeel kan evenwel identiek zijn voor alle werknemers of kan aan de hand van objectieve criteria per categorie van werknemers toegekend worden.

Fiscale behandeling van de winstpremie

Via de winstpremie kan de werkgever maximaal 30% van hun totale loonmassa ( = brutobezoldigingen) via het gunstig statuut van de winstdeling toekennen aan de werknemers.
De winstpremie is onderworpen aan een bevrijdende belasting van 7% in te houden door de werkgever waarna de winstpremie wordt vrijgesteld in de personenbelasting. De winstpremie is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting en bijgevolg onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
De werknemer houdt dus veel meer netto over dan een “klassieke” premie/bonus.

Sociale zekerheid

De winstpremie wordt niet aanzien als loon zodat de winstpremie vrijgesteld wordt van sociale bijdragen. Er is wel een solidariteitsbijdrage ten laste van de werknemer verschuldigd van 13,07%.

Voordeel

De werknemer houdt dus veel meer netto over dan een “klassieke” premie/bonus waarop beiden sociale zekerheidsbijdragen betalen en voor de belastingen onderhevig is aan een exceptionele bedrijfsvoorheffing.
Een kanttekening is dat in vele gevallen de loonbonus nog altijd interessanter is vanwege de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting maar daar tegenover staat dat de logge procedures voor het toekennen van de loonbonus heel wat administratieve rompslomp met zich meebrengt om aan alle formaliteiten te voldoen.

Toekenningsmodaliteit

Het grote verschil tussen de winstpremie en alternatieve regelingen zoals de loonbonus (Cao 90 bis) is dat de toekenningsmodaliteiten sterk vereenvoudigd zijn. Er dienen geen collectieve doelstellingen meer gehaald te worden. Het enige criterium om een winstpremie toe te kennen is dat de onderneming winst behaalt. De procedure voor het toekennen van een identieke winstpremie of categorieke winstpremie is echter wel verschillend.
Voor het toekennen van de identieke winstpremie (alle werknemers ontvangen hetzelfde bedrag) volstaat  beslissing door de gewone of buitengewone algemene vergadering met een gewone meerderheid van de stemmen. De notulen van die vergadering moeten een aantal verplichte vermeldingen bevatten.
Indien men opteert voor het toekennen van een categorieke winstpremie waarvan de verdeelsleutel gebeurt aan de hand van objectieve criteria (bijvoorbeeld anciënniteit, opleidingsniveau, functie,…) moet een strenge procedure gevolgd worden. Dit moet via een specifieke ondernemings-cao of een toetredingsakte (als er geen vakbondsafvaardiging is).
 
 Vergelijking “Klassieke” bonus / Loonbonus / Winstpremie
 
 

Besluit

De flexibele manier waarop een onderneming een premie kan geven aan zijn werknemers spreekt in het voordeel van de nieuwe winstpremie. Indien u overweegt dit systeem van vergoeding te implementeren in uw onderneming en heeft hierover nog verdere vragen, kan u altijd bij DECUPERE & PARTNERS terecht.