Deeleconomie

De inkomsten uit diensten die een particulier zelf levert via derden via een erkend elektronisch platform zijn belastbaar tegen 20%, met een forfaitaire kostenaftrek van 50%.

Wie?

Om in aanmerking te komen voor dit gunstig taxatiestelsel moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Het verrichten van diensten;
  • Deze diensten worden verleend door natuurlijke personen die niet handelen in het kader van hun beroepswerkzaamheid;
  • Deze diensten worden verleend in het kader van overeenkomsten die tot stand zijn gebracht door tussenkomst van een erkend elektronisch platform;
  • De vergoedingen voor deze diensten worden enkel door het erkend elektronisch platform aan de dienstverrichter betaald of toegekend;

Om van dit fiscaal gunstig stelsel te kunnen genieten, mag het brutobedrag van de inkomsten tijdens een kalenderjaar niet meer bedragen dan 5.100,00 EUR (geïndexeerd bedrag voor inkomsten 2017). Bij overschrijding van dit bedrag, wordt het globale bedrag beschouwd als beroepsinkomsten en belast tegen het progressieve tarief.

Voordelen?

  • De inkomsten worden belast tegen 20%, met een forfaitaire kostenaftrek van 50%. De effectieve belastingdruk is bijgevolg maar 10%. De erkende instelling zal moeten instaan voor de inhouding van deze 10% op het brutobedrag en moet jaarlijks een fiche en detail met indeling van de inkomsten vermelden.
  • Men moet geen BTW-nummer aanvragen. 
  • Men moet zich niet inschrijven bij de Kruispuntbank.

AirBnB?

Indien AirBnB een erkenning zou bekomen, dan moet bij de verhuur van een woning een uitsplitsing gemaakt worden van de inkomsten, nl. onroerende, roerende en diverse inkomsten. De huurinkomsten moeten nog steeds apart onder onroerend (60%) en roerend (40%) inkomen aangegeven worden op de belastingaangifte. Voor de extra diensten, zoals verse lakens, schoonmaak of ontbijt, kunnen de inkomsten wel belast worden aan het gunstig deeleconomietarief van 10% dat via de bedrijfsvoorheffing geïnd wordt door het platform.
Nog even afwachten welke platformen onder deze regeling vallen…