Fiscale optimalisatie via de hervorming regels voorafbetalingen

Wat zijn voorafbetalingen?

Voorafbetalingen geven aan de zelfstandige of onderneming de mogelijkheid tijdens het lopend boekjaar belastingen te betalen. Dit valt te vergelijken met het systeem van bedrijfsvoorheffing op het loon van de werknemers. U bent niet wettelijk verplicht om voorafbetalingen te doen maar de wetgever voorziet wel in een belastingvermeerdering van 6,75% vanaf aanslagjaar 2019 op de uiteindelijke verschuldigde belasting (totaal belastbaar inkomen) wanneer er geen of onvoldoende voorafbetalingen worden gedaan.

Welk bedrag moet voorafbetaald worden?

Het bedrag van de voorafbetaling wordt bepaald aan de hand van prognoses voor het lopende jaar. De inschatting van de werkelijke belastingsdruk dient bijgevolg te gebeuren o.b.v. inschattingen, rekening houdende met diverse factoren (geplande investeringen, groei, …).

Wat is nieuw?

De laatste jaren zag de fiscus dat de inkomsten via voorafbetalingen fors terugliepen omwille van de dalende rente. De regering heeft echter met de hervorming van de vennootschapsbelasting dit probleem aangepakt. Het wordt dus terug belangrijk om op tijd uw voorafbetalingen te doen want vermeerdering is vanaf aanslagjaar 2019 steeds verschuldigd. De vroegere vrijstellingen van 0,5 pct. en 80 EUR gelden immers niet meer door de afschaffing van art. 163 Wetboek Inkomstenbelasting.

Wat is de sanctie of het voordeel?

De basisrentevoet voor de voorafbetalingen wordt op minimaal 3% vastgelegd in plaats van 1%, teneinde een stimulans te creëren om tot voorafbetalingen over te gaan. Om het bedrag van de verschuldigde globale vermeerdering te bekomen, wordt de basisrentevoet vermeerderd met een factor 2,25 (art. 157 Wetboek Inkomstenbelasting) zodat vanaf aanslagjaar 2019 de sanctie minimaal 6,75% bedraagt dewelke trouwens niet fiscaal aftrekbaar is.
U kunt deze sanctie vermijden door tijdig vooraf te betalen. Hieronder vindt u de uiterste betaaldata, het bijhorende belastingvoordeel en de hoogte van de voorafbetaling in geval van eenmalige voorafbetaling.
 

  Uiterste betaaldatum Belastingvoordeel Eenmalige voorafbetaling
VA 1 10 april 2018 9,00% 75%
VA 2 10 juli   2018 7,50% 90%
VA 3 10 oktober 2018 6,00% 112,5%
VA 4 20 december 2018 4,50% 150%

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat wanneer er in het eerste en tweede kwartaal geen voorafbetalingen gebeuren, men meer dan de geraamde belasting dient te betalen om een vermeerdering te vermijden. Zoals u kunt zien, zou er bij een eenmalige voorafbetaling in de vierde periode 150% van de geraamde belasting vooraf betaald moeten worden om de vermeerdering te vermijden.

Wat zijn de uitzonderingen?

Startende zelfstandigen of ondernemingen krijgen een vrijstelling van de belastingvermeerdering in de eerste drie (boek)jaren van hun activiteit wanneer ze geen voorafbetalingen doen. Zij krijgen echter wel de bonificatie.
Uit voorgaande uiteenzetting blijkt dat tijdige voorafbetalingen een must zijn om aan fiscale optimalisatie te doen. Via tijdige voorafbetalingen kunt u immers een belastingvermindering verkrijgen en vermijdt u dat er hoge vermeerderingen worden aangerekend.
Ingeval de voorafbetalingen gefinancierd worden, dan is de betaalde rente op dit krediet tevens volledig fiscaal aftrekbaar. DECUPERE & PARTNERS staat u dan ook graag te woord om in samenspraak uw specifieke nood aan voorafbetalingen te analyseren.