Intresten op leningen tot financiering dividenduitkeringen niet-aftrekbaar!

Het Gentse hof van beroep  heeft in een recent arrest (2018) en een eerste vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen zich aangesloten bij het standpunt van de fiscale administratie dat leningen in verband met de financieringen van een (super)dividend niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 49 Wetboek Inkomstenbelasting (hierna: WIB) en artikel 52 2° WIB.

Het hof van beroep te Gent heeft zich van de kritiek in de rechtsleer op het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg te Antwerpen niets aangetrokken en heeft eveneens beslist dat de intresten tot uitkering van een dividend enerzijds niet aftrekbaar zijn omdat niet voldaan is aan de finaliteitsvoorwaarde van artikel 49 WIB (namelijk dat de lening om intresten af te trekken als beroepskosten moet worden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden). Anderzijds is volgens het hof van beroep niet voldaan aan artikel 52 2° WIB omdat het ontleende kapitaal voor de dividenduitkering niet aangewend wordt in de onderneming maar dient ter uitbetaling van de aandeelhouders. Tegelijk heeft het hof van beroep de kritiek gepareerd dat de fiscus een verboden opportuniteitsbeoordeling maakt wanneer de belastingplichtige opwerpt dat de keuze voor de financiering van het dividend via een lening of via uitkering van beschikbare middelen aan haar toekomt. Het hof van beroep stelt dat de fiscus alleen de voorwaarden van artikel 49 WIB heeft nagegaan en er dus geen opportuniteitsbeoordeling aan te pas komt.

Het lijkt ons zeer waarschijnlijk dat de fiscus (gesterkt door de rechtspraak) ook de aftrekbaarheid van intresten ter financiering van kapitaalverminderingen (succesvol) zal aanvechten. De onderneming zal het dan ook zeer moeilijk hebben om de fiscus van het tegendeel te overtuigen. Gelukkig brengt de voorlopige lage rentetoestand enige soelaas, zodat de niet-aftrekbaarheid van de intresten ter financiering van dividend of kapitaalvermindering geen al te zware financiële kater met zich meebrengt.
Ten slotte wijzen wij erop dat financieringen van dividenden en kapitaalverminderingen via aanrekening op rekening-courant eveneens hierdoor in het vizier komen.

Heeft u vragen? Contacteer dan zeker onze teams bij DECUPERE & PARTNERS.