Onbelast bijklussen

Op 15 juli 2018 is de wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie in werking getreden.
Deze wet beoogt de invoering van een fiscale vrijstelling van 6.130,00 EUR (2018) per jaar voor werknemers die willen bijklussen.
De activiteiten kunnen worden ingedeeld in 3 types:
Activiteiten inzake het verenigingswerk
Diensten van burger aan burger
Activiteiten in de deeleconomie

Elke particulier mag deze aanvullende activiteiten uitoefenen zonder aangesloten te worden bij een sociaal verzekeringsfonds en zonder ingeschreven te worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen zolang aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 

Activiteiten inzake het verenigingswerk
(=betaalde diensten voor vzw’s, feitelijke verenigingen of openbare besturen)  
en diensten van burger aan burger
(= occasionele, betaalde diensten van een privépersoon aan een andere privépersoon)

 

  • Het totale bedrag van de inkomsten (inclusief verplaatsingsonkosten en algemene onkosten) mag de grens van 6.130,00 EUR (*2018) niet overschrijden. De maandelijkse inkomsten voor activiteiten inzake het verenigingswerk en diensten van burger aan burger mogen niet hoger zijn dan 510,80 EUR (*2018).
  • Het moet gaan om activiteiten die vermeld worden in lijsten.

Klik hier voor de lijst m.b.t. het verenigingswerk https://bijklussen.be/nl/verenigingswerk.html
Klik hier voor de lijst m.b.t. de diensten van burger aan burger https://bijklussen.be/nl/diensten-van-burger-aan-burger.html
 

  • Het moet gaan om activiteiten die uitgevoerd worden in de vrije tijd door privépersonen die hetzij loontrekkend zijn (minstens 4/5e), hetzij zelfstandige in hoofdberoep zijn, hetzij gepensioneerd.
  • De activiteiten ten behoeve van een medeburger mogen niet regelmatig uitgeoefend worden, nog het voorwerp uitmaken van publiciteit.
  • De activiteiten mogen geen uitbreiding van een bestaande beroepsactiviteit zijn.
  • De activiteiten moeten voorafgaand worden aangegeven via een online dienst.

Activiteiten in het systeem van de deeleconomie
(=diensten die je levert voor een erkend deeleconomieplatform)

 

  • De activiteit moet niet specifiek uitgeoefend worden in de vrije tijd en er is geen voorwaarde m.b.t. het statuut van de uitvoerder.
  • Er zijn geen lijsten met toegelaten activiteiten, alle soorten diensten zijn mogelijk.
  • Het totale bedrag van de inkomsten (inclusief verplaatsingsonkosten en algemene onkosten) mag de grens van 6.130,00 EUR (*2018) niet overschrijden. Er is geen maandelijkse grens.
  • Enkel activiteiten, in het kader van overeenkomsten die worden gedragen door een elektronisch platform, georganiseerd door een overheidsinstantie komen in aanmerking.

De lijst van de erkende platformen vind je via deze link https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/127-deeleconomie-lijst-erkende-platformen20180727.pdf

Indien het jaarlijks plafond overschreden wordt, zullen alle inkomsten afkomstig van verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie,
ontvangen tijdens het jaar, beschouwd worden als beroepsinkomsten.
In geval van overschrijding van het maandelijkse drempelbedrag (voor verenigingswerk en diensten van burger aan burger),
maar zonder overschrijding van het jaarlijkse drempelbedrag, geldt de herkwalificatie enkel voor de maand(en) van overschrijding.

Voor meer info klik hier https://bijklussen.be/nl/deeleconomie.html