Corona-maatregel: kan de afbetaling van mijn lening worden uitgesteld?

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan de afbetaling van zijn ondernemingskrediet en/ of zijn hypothecaire lening onder bepaalde voorwaarden uitstellen.

Hieronder vind je een overzicht:

uitstel voor ondernemingen

Wat
Een onderneming kan bij een goedgekeurd betalingsuitstel de aflossing van kapitaal voor maximum 6 maanden uitstellen. De interesten blijven wel verschuldigd. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen.
De kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien. Er worden geen extra dossier- of administratieve kosten aangerekend.
Ondernemingen kunnen een uitstel aanvragen voor kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten en vaste voorschotten.
Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst tussen de overheid en Febelfin. Uitraard kan er wel altijd overlegd worden met de leasing- of factoringmaatschappij over individuele maatregelen.

Wie:
Dit uitstel kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen en KMO's, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van volgende voorwaarden voldoen:

  1. De onderneming heeft betalingsproblemen door de coronacrisis (aan te tonen via omzetdaling of prognose van omzetdaling, (technische) werkloosheid, (verplichte) sluiting van de onderneming).
  2. De onderneming is vast gevestigd in België.
  3. De onderneming had geen achterstand op haar lopende kredieten of bij belastingen of bij sociale zekerheidsbijdragen op 01/02/2020 of  de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of bij de sociale zekerheidsbijdragen op 29/02/2020.
  4. De onderneming heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maand voorafgaand aan 31/01/2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

uitstel hypothecaire kredieten

Wat
Een particulier kan bij een goedgekeurd betalingsuitstel de aflossing van zijn/ haar hypothecair krediet voor maximum 6 maanden uitstellen. Voor kredietnemers waarvan het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk aan 1.700 euro kan de kredietnemer de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Bij kredietnemers met een hoger inkomen hernemen de betalingen aan een aangepaste maandlast wanneer de periode van uitstel achter de rug is. Dit omdat de uitgestelde interesten in dit geval worden verrekend.
De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien. Er worden geen extra dossier- of administratieve kosten aangerekend.

Wie
Om in aanmerking te komen voor betalingsuitstel moet de kredietnemer aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. Het inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis door: tijdelijke of volledige werkloosheid, ziekte ten gevolge van Covid-19, sluiting van de zaak of overbruggingsmaatregelen. Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.
  2. Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.
  3. Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).
  4. Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

wat kan ik ondernemen?

Denk je aan de voorwaarden te voldoen? Contacteer snel jouw dossierbeheerder om te overleggen met de bank!