Medische prestaties en btw

In de maand juli van dit jaar werd het wetsontwerp in de Kamer aangenomen waarbij de bestaande btw-vrijstelling voor medische prestaties in de toekomst aanzienlijk ingeperkt zal worden. (ingeperkt, dus niet afgeschaft)

Ons btw-wetboek voorziet in een vrijstelling van btw voor diensten die verricht worden door artsen, tandartsen en kinesisten. Let wel: sommige diensten waren nu reeds onderhevig aan de btw, denk maar aan bepaalde esthetische ingrepen.

Beoefenaars van een erkend en gereglementeerd paramedisch beroep m.b.t. diensten van paramedische aard (opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering) zijn evenzeer vrijgesteld van het aanrekenen van btw. Het gevolg is dat zorgverleners die daarentegen tot een niet-gereglementeerd beroep behoren (vb. osteopaten) de btw-vrijstelling niet kunnen genieten. 

Hiermee had het Grondwettelijk Hof, gesteund door de Europese rechtspraak, een probleem. Het resultaat was dan ook een vernietiging van dit onderscheid. (dd. 5 december 2019) 

Voortaan komen dus ook beoefenaars van niet-gereglementeerde medische en paramedische beroepen voor de btw-vrijstelling in aanmerking.  Zij moeten kunnen aantonen dat ze over de noodzakelijke kwalificaties beschikken om medische verzorging te verrichten waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan de medische verzorging, verstrekt door de beroepsbeoefenaars van gereglementeerde medische en paramedische beroepen. 

Een concreet gevolg is dan ook dat vanaf 2022 voortaan vb. het bleken van tanden niet langer vrijgesteld zal zijn van btw, met een kostenverhogend resultaat voor de patiënt.

De fiscus legt momenteel de laatste hand aan zijn circulaire waarin hij zijn visie met betrekking tot de voorwaarden toelicht voor tal van medische en paramedische beroepen. De publicatie van die circulaire is voorzien in de week van 20 december 2021.