UITGEBREIDE SAMENVATTING CORONA-MAATREGELEN - WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU DOEN?

Door de coronamaatregelen gaan heel wat ondernemers momenteel door een zware periode. De overheid heeft ingrijpende reglementeringen opgelegd, maar ook diverse steunmaatregelen voorzien voor de ondernemers in moeilijkheden. Wij willen ondernemers ondersteunen om deze ongekende crisis zo verteerbaar mogelijk te maken. Hieronder geven wij een uitgebreide samenvatting van de informatie waarover wij op heden beschikken.

wie mag open blijven - WIE MOET SLUITEN?

 
De meest recente informatie vind je hierover steeds op de overheidssite. De maatregelen wijzigen voortduren. Consulteer dus enkel deze site voor juiste en recente informatie!
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/spec...

Hinderpremie corona

Wat?

De corona hinderpremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen financieel te ondersteunen tijdens de periode van de verplichte sluiting van hun locatie door de coronamaatregelen. Ondernemers die getroffen zijn door een verplichte volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000,00 euro.  Als ze vanaf 6 april 2020 hun zaak nog niet kunnen openen, ontvangen ze een extra vergoeding van 160,00 euro per dag.

Wie?

KOMEN WEL IN AANMERKING

KOMEN NIET IN AANMERKING

Ondernemingen die verplicht geheel of gedeeltelijk moeten sluiten door overheidsmaatregelen (zie boven). Opgepast om in aanmerking te komen is een fysische vestiging (vb winkel, showroom, praktijk) noodzakelijk! Ondernemingen die vrijwillig sluiten (ook indien dit ten gevolge van de coronacrisis is)
Ondernemingen in de horeca Ondernemigen die verplicht moeten sluiten maar geen fysische vestiging hebben.
Gemengde ondernemingen in de horeca Vakantiewoningen die niet zijn ingeschreven in de KBO
Ambulante handelaars (marktkramers of foorkramers) die worden getroffen door het sluiten van de markt of de kermissen  
Toeristische vakantiewoningen als zij ingeschreven zijn in de KBO                                                                                                                

 

Bedrag?

Ondernemingen die volledig moeten sluiten ook al blijven ze take-awaymogelijkheden aanbieden of leveringen aan huis                                            Eenmalig 4.000,00 EURO - na 21 dagen sluiting - vanaf 6 april 2020 - 160,00 EUR per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag          
Ondernemingen met meerdere exploitatiezetels een eenmalige premie per exploitatiezetel. Meerdere premies per onderneming zijn mogelijk bij meerdere vestigingseenheden als er minstens één voltijds personeelslid op ingeschreven is per vestiging. Eén onderneming kan maximaal 5 premies ontvangen. Voor één locatie kan er maximaal aan 1 ondernemingsnummer binnen dezelfde nacebelcode een premie worden toegekend.

Voorwaarden?

1. De onderneming heeft volgende vorm:
 • zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep met sociale bijdragen die minstens gelijkaardig zijn als iemand in hoofdberoep
 • vennootschap met werkende vennoten of minstens 1 VTE in dienst
 • verenigingen of vzw's met minstens 1 VTE in dienst en een fysieke locatie in Vlaanderen die ze moeten sluiten
2. De onderneming heeft een actieve inschrijving  in de KBO met vestigingseenheid in het Vlaams gewest.
3. De onderneming heeft een fysische inrichting in Vlaanderen die zij geheel of gedeeltelijk moet sluiten

Hoe?

Via volgende link https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

Contacteer je dossierbeheerder voor hulp!


Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Werkloosheid door corona wordt vanaf 13 maart 2020, retroactief en in alle gevallen als overmacht beschouwd. Werkgevers die geheel of gedeeltelijk moeten sluiten omwille van cronavis kunnen automatisch een beroep doen op deze tijdelijke werkloosheid. De procedures zijn sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. De toepassing is zowel voor bedienden als arbeiders geldig. Contacteer je sociaal secretariaat voor de eenvoudige aanvraag tot tijdelijke werkoosheid of voor de omzetting van economische werkloosheid economische redenen naar economische werkloosheid wegens overmacht.

Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

De werkgever moet voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig tot en met 05/04/2020) geen mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, indien de sanitaire maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt. Indien de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” met als reden coronavirus geldt dit als de vereiste mededeling. 

Deze werkwijze geldt ongeacht of de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd. De werkgever die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd, kan op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

De werknemer ontvangt van 01/02/2020 tot 30/06/2020 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag.

Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Afbetalingsplan rsz

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020. Het afbetalingsplan kan online worden aangevraagd.

AUTOMATISCH UITSTEL VAN BETALING VAN 2 MAANDEN VAN BTW-BEDRIJFSVOORHEFFING- PERSONENBELASTING, VENNOOTSCHAPSBELASTING EN RSZ

  

Er wordt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden toegepast voor diverse fiscale verplichtingen, dit wordt toegekend zonder dat de onderneming boetes of interesten moeten betalen. 

Btw

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

Wanneer bovenvermelde schulden door tijdelijke betaalproblemen niet kunnen worden voldaan, kan een afbetalingsplan worden aangevraagd bij de FOD Financiën.

Personenbelasting - vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

RSZ

Werkgevers krijgen ingevolge de corona-epidemie een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen een automatisch uitstel (getroffen door de opgelegde sluiting van de federale overheid) en een uitstel na voorafgaande aangifte (de ondernemingen die moeten sluiten ingevolge de sanitaire maatregelen of social distancing maatregelen).

Automatisch uitstel
Werkgevers uit de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, zullen dit uitstel automatisch verkrijgen.
Uitstel na voorafgaande aangifte
Deze maatregel geldt voor de niet-essentiële ondernemingen die overeenkomstig de opgelegde federale maatregelen moeten sluiten omdat zij de sanitaire maatregelen (social distancing) niet kunnen naleven.
Ook de ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten kunnen deze maatregel toepassen.
Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15 december 2020.
De verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft wel van kracht !
 

uitstel betaling - vrijstelling Sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun sociale bijdragen uit te stellen zonder dat ze hiervoor verhogingen zullen aangerekend worden.
De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.
De termijnen voor aanvraag uitstel en betaling zijn de volgende: 
 

Kwartaal

Uiterste datum aanvraag

Uiterste datum betaling bij uitstel

Eerste kwartaal

30/03/2020

30/03/2021

Tweede kwartaal                          

14/06/2020

29/06/2021

Een vrijstelling van de sociale bijdragen kan in bepaalde gevallen worden toegekend als de onderneming kan aantonen dat ze niet in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Overbruggingsrecht in het kader van corona

Wat?

Uitkering voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht geheel (of in bepaalde gevallen gedeeldelijk) verplicht moeten stopzetten. Zelfstandigen hebben recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze:

 • Ofwel in de horeca werken (ook wanneer ze niet helemaal gesloten zijn en wel nog afhaalmaaltijden aanbieden of nog bij mensen thuis leveren)
 • Ofwel in een andere sector werken met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting (ook wanneer je nog een deel van je activiteit of een andere zelfstandige activiteit verderzet, zoals een lesgever die zijn webshop nog uitbaat). 
 • Ofwel wanneer ze door het coronavirus de activiteiten minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen moeten onderbreken. 

Bij stopzetting mogen kleine taken nog worden uitgevoerd (vb beantwoorden telefoons of mails). Telefonische en bezoldigde permanentie van medische zorgverleners, waarin ze vergoed worden voor hun (medisch) advies worden niet gezien als kleine taak. Medische zorgverstrekkers die enkel dringende gevallen behandelen maar hun activiteiten minstens 7 dagen onderbreken komen wel in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

 

Komen in aanmerking

Komen niet in aanmerking

Zelfstandigen in hoofdberoep (eenmanszaken)

Zelfstandigen in bijberoep met bijdragen die lager liggen dan die van een zelfstandige in hoofdberoep. Zelfstandigen gelijkgesteld met bijberoep

Meewerkende echtgenoten in maxistatuut

Meewerkende echtgenoten in ministatuut

Bedrijfsleiders in hoofdberoep van wie de onderneming de activiteiten staakt. Ze mogen een bezoldiging uit deze onderneming blijven ontvangen en cumuleren met het overbruggingsrecht.

Student zelfstandigen

Zelfstandigen in bijberoep die minstens bijdragen in hoofdberoep betalen

Gepensioneerden                        

Bedrag

In een sector met verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting

Voor maanden maart en april recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast)

Bij vrijwillige sluiting van minstens 7 dagen

1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslats) per maand als je in de loop van de maand onderbreekt. Bij 7 dagen sluiting in de maand krijg je onmiddellijk het volledige bedrag.

Aanvragen?

Via het sociaal verzekeringsfonds. Contacteer hiervoor zo snel mogelijk je dossierbeheerder bij decupere & partners. De premies moeten 2 keer worden aangevraagd (voor maart en april). De uitbetaling van beide maanden voorzien ze eind april.

Opbouw sociale rechten

Een ondernemer die beroep doet op het overbruggingsrecht blijft sociale bijdragen verschuldigd. Hij blijft dan ook een pensioen- en andere sociale rechten opbouwen.
De premie kan worden gecumuleerd met de corona-hinderpremie.
 

Een vraag of hulp nodig bij het aanvragen van deze tussenkomst? Contacteer je dossierbeheerder via mail!
Wij volgen onze mailbox nauwgezet op!