Voordeel alle aard en de aftrekbare beroepskost herbekeken

voordeel alle aard

Niet zelden stelt de vennootschap een woning of appartement – die eigendom is van de vennootschap – kosteloos ter beschikking van haar bedrijfsleider. Hetzelfde kan trouwens ook gezegd worden van andere voordelen van alle aard, zoals personenwagens en ja, zelfs plezierjachten.
Al even vaak staat men niet stil bij de mogelijke fiscale nasleep die een dergelijke kosteloze terbeschikkingstelling met zich meebrengt. Het loutere feit dat dit voordeel van alle aard bij de bedrijfsleider wordt aangegeven en belast, houdt niet in dat de gemaakte kosten verbonden aan dit voordeel automatisch aftrekbare beroepskosten zijn in hoofde van de vennootschap

Bewijs leveren

De vennootschap ziet telkens zijn pogingen om voormeld bewijs te leveren in de rechtbanken ten onder gaan.
De rechtspraak verwerpt bijna systematisch de aftrek van kosten m.b.t. verleende voordelen die in de vennootschap zitten omdat het door Cassatie verlangde bewijs er niet is of niet overtuigt.
Jammer genoeg reikt de rechtspraak zelf niet aan hoe dit bewijs dan wel moet worden geleverd

Recentelijk arrest van 19 maart 2019 brengt kentering

Het komt er voor de belastingplichtige dus op neer zich tijdig en voldoende te wapenen om latere bewijsproblemen te vermijden. De loutere vermelding van het voordeel van alle aard op de loonfiche van de bedrijfsleider volstaat in ieder geval niet meer.
Concreet dient de verloningspolitiek van de vennootschap gedocumenteerd zijn. Meer specifiek moet duidelijk blijken dat het toegekende voordeel deel uitmaakt van de verloningspolitiek van de vennootschap en dus bedoeld is als vergoeding voor de bedrijfsleider. Of een dergelijke documentatie de fiscus iedere stok zal ontnemen om te slaan, valt nog maar af te wachten.

Het documenteren van de verloningspolitiek binnen uw onderneming zo waterdicht als mogelijk maken?
Wij helpen u graag! https://www.denp.be/contact