VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN

GEWIJZIGDE REGELING VANAF 2019

Zelfstandigen die niet in staat zijn om hun sociale bijdragen te betalen, kunnen een vrijstelling aanvragen. Vanaf 2019 ligt deze bevoegdheid niet langer bij de FOD Sociale Zekerheid maar wordt die overgedragen aan het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen).

wat zijn de voorwaarden?

Het criterium “zich in staat van behoefte bevinden of zich in een situatie bevinden die deze toestand benadert” wordt vervangen door “het zich bevinden in een tijdelijke moeilijke financiële en economische situatie”.

De situatie waarin de zelfstandige zich bevindt moet bijgevolg tijdelijk van aard zijn. Dit betekent dat zelfstandigen die zich meerdere jaren in een moeilijke financiële situatie bevinden niet meer jaar na jaar de vrijstelling kunnen krijgen. Deze zelfstandigen zullen andere instanties moeten aanspreken.

De zelfstandige moet naast de tijdelijke aard ook de financieel-economische situatie en de onmogelijkheid om de sociale bijdragen te betalen moeten aantonen aan het RSVZ.               

GEWIJZIGDE PROCEDURE

Alvorens een vrijstelling aan te vragen zal het belangrijk zijn dat er vooraf een vermindering van de voorlopige bijdragen aangevraagd is.
De beslissing zal binnen een termijn van 1 maand na de aanvraag bekend gemaakt worden. In geval van een negatieve uitspraak zal de zelfstandige de mogelijkheid hebben om een beroepencommissie van het RSVZ aan te spreken om alsnog de uitspraak te herzien.
De wettelijke termijn waarin de vrijstelling aangevraagd moet worden blijft 1 jaar na het kwartaal waarop de bijdrage betrekking heeft.

IMPACT OP DE SOCIALE RECHTEN

De zelfstandige die een vrijstelling van de sociale bijdragen krijgt, behoudt zijn sociale rechten maar ziet wel af van de pensioenrechten. De betaling van de voorlopige bijdragen terwijl de regularisatiebijdragen vrijgesteld zijn, levert wel pensioenrechten op.
De zelfstandige kan er voor opteren om de vrijgestelde bijdragen vrijwillig op een later moment te betalen. De betaling moet dan binnen een verjaringstermijn van 5 jaar gebeuren.

Heeft u hierover vragen? Wij helpen u graag.