Privacybeleid

ALGEMEEN 
Het is voor ons belangrijk dat onze klanten ons moeiteloos kunnen vertrouwen. We maken er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer zo veel als mogelijk te beschermen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en u een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze diensten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier. 
Over welke gegevens het dan juist gaat, hoe lang we deze bijhouden en voor welke doeleinden kunt u hieronder lezen in ons privacybeleid. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens u met ons wilt delen en welke niet. 
De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) regelt de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij engageren ons onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw gegevens verwerken. 

VOORAFGAANDELIJKE VERDUIDELIJKING 

In hetgeen hierna volgt dient te worden begrepen onder: 
 “betrokkene”: elke contactpersoon/klant/leverancier van het Consortium Decupere & Partners; 
 “Consortium Decupere & Partners”: de verschillende vestigingen van Decupere & Partners ressorteren onder het Consortium Decupere & Partners. Een betrokkene is steeds een contactpersoon/klant/leverancier van één van de vestigingen die vallen onder het Consortium Decupere & Partners. 

1. WAT BETEKENT ‘VERWERKING VAN GEGEVENS’ EN WIE IS DAARVOOR VERANTWOORDELIJK? 

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens. 
Het Consortium Decupere & Partners (hierna kortweg “DENP”) treedt op als de verwerker van uw persoonlijke gegevens. 

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE? 

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en 
 die u ons zelf geeft; 
 die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze diensten en tools; 
 die wij verkrijgen door het gebruik van onze diensten en tools, 
 die we via derden hebben ontvangen. 

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe onze diensten en tools aan te bieden en te verbeteren waar mogelijk: 
 Contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. 

Bijvoorbeeld: uw naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, geslacht, e-mailadres en alle andere gegevens die u kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties, 
 Gegevens die DENP in toepassing van nationale en Europese antiwitwaswetgeving verplicht dient te verwerken van zodra u in het klantenbestand wordt opgenomen; 
 Gegevens die wij nodig hebben om een goede werking van onze diensten te kunnen realiseren. 

Bijvoorbeeld: uw leeftijd, de gezinssamenstelling, gegevens over familiale kwesties, gegevens over aankopen van (on)roerende goederen, boekhoudkundige gegevens van de periode voor u in het klantenbestand werd opgenomen,… 
Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid. 
Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. 

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS? 

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren. 
Zo gebruiken wij persoonsdata: 
 met verkregen toestemming; 
 in uitvoering van een tussen ons afgesloten opdrachtbrief 
 om u te informeren over wijzigingen in de wetgeving en andere informatie waarvan wij oordelen dat zij nuttig voor u zijn; 
 om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting; 
 in geval DENP een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene. 

4. HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS? 

De persoonsdata worden door DENP, of in haar opdracht, opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op haar maatschappelijke zetel of in een daartoe voorziene bewaarlocatie van een partij waarop DENP beroep doet. 
Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies. 

5. CONFIDENTIALITEIT 

Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alleen personen die daartoe een machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen de gegevens dan ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die doelstellingen. 
DENP garandeert dat het voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren. 

6. VERKOPEN WE UW GEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN OF GEVEN WE UW GEGEVENS DOOR? 

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij: 
 aan onze rechtsopvolgers. In dat geval zullen wij alles in het werk stellen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsdata te blijven waarborgen en zullen wij u voorafgaandelijk informeren indien uw persoonsdata zou worden onderworpen aan een ander privacybeleid; 
 dit vereist is voor onze dienstverlening. DENP werkt met programma’s die beheerd worden door derde partijen. Die partijen werden zorgvuldig geselecteerd en er werd gecontroleerd of zij de toepassing van de privacywetgeving respecteren. Derde partijen zijn bevoegd om: 
o uw persoonsdata te openen of bewaren; 
o uw persoonsdata te verwerken om te voldoen aan regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties; 
 er een wettelijke verplichting op ons rust; 
 er een gerechtvaardigd belang is voor DENP of de betrokken derde, wij daarvoor uw toestemming verkrijgen. 

Binnen het Consortium Decupere & Partners kunnen persoonsgegevens gedeeld worden tussen de verschillende vestigingen in het kader van een goede dienstverlening en om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen. 
In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij uw gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving. 
Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu. 

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN? 

De betrokkene kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen. 
Bovendien heeft de betrokkene het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor doeleinden van direct marketing. 
De betrokkene kan hiervoor steeds mailen naar privacy@denp.be

8. BLIJF OP DE HOOGTE VAN AANPASSINGEN 

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang,… DENP behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal het de betrokkenen hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen per mail of via de bestaande de website en/of app van DENP. 

CONSORTIUM DECUPERE & PARTNERS

Decupere, Neudt & Partners BVBA 
Grote Markt 41 bus 11 
8600 DIKSMUIDE 
BE 0470.882.243 

Decupere, Bonte & Partners BVBA 
Ieperstraat 434  
8930 MENEN 
BE 0862.275.362 

Decupere, Bauwens & Partners CVBA 
Amelia Earhartlaan 19 bus 203 
9051 SINT-DENIJS-WESTREM 
BE 0549.986.634 

Decupere & Bonte BVBA 
Bruggesteenweg 311A-2.1 B 
8830 GITS 
BE 0896.213.484 

Decupere & Partners BVBA 
Ter Waarde 68 
8900 IEPER 
BE 0831.768.367 

Decupere & Neudt BVBA 
Jozef Cardijnlaan 38 
8620 NIEUWPOORT 
BE 0833.234.948 

DENP CVBA 
Ter Waarde 68 
8900 IEPER 
BE 0878.128.726 

Decupere, Cornelis & Partners BVBA 
Beekveldstraat 68
9300 AALST
BE 0758.719.746

Decupere, Gielis & Partners BVBA
Tabakvest 87
2000 ANTWERPEN
BE 0753.614.873