Investeringsaftrek 25% eindigt eind 2022

topics

 

 

Als je van plan bent investeringen te doen, dan doe je dit bij voorkeur nog dit jaar. Vanaf 2023 valt het tarief van de investeringsaftrek terug naar 8% terwijl investeringen die nog vóór het eind van 2022 gedaan worden, mogelijk recht geven op een verhoogde investeringsaftrek van 25%.

Het principe is zo: de investeringsaftrek moet toegepast worden in het (boek)jaar waarin de vaste activa worden verkregen of tot stand worden gebracht, m.a.w. afschrijfbaar zijn geworden.

Investeringen zijn afschrijfbaar wanneer ze hetzij werden geleverd, hetzij de juridische eigendom is overgegaan bij het sluiten van de overeenkomst (tenzij bij een clausule met eigendomsvoorbehoud), ongeacht het tijdstip van betaling of levering.

Bij voorschotfacturen of activa in aanbouw is de investeringsaftrek dan van toepassing met betrekking tot die vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht, d.w.z. die afschrijfbaar worden.   Met betrekking tot vooruitbetalingen (voorschotten) op materiële vaste activa en vaste activa in aanbouw moet de investeringsaftrek dus worden toegepast voor het jaar waarin deze vooruitbetalingen en activa in aanbouw als materiële vaste activa werden geboekt. 

Investeringen die uiterlijk op 31 december 2022 werden geboekt als voorschotten of activa in aanbouw genieten ook de investeringsaftrek van 25%, maar dan wel beperkt tot het geboekte voorschot of actief in aanbouw.

 

 

Ontvang relevante updates