Verlenging onderzoeks- en aanslagtermijnen

topics

 

Om fiscale en sociale fraude tegen te gaan, nam de Kamer recent een wetsvoorstel aan dat een ingrijpende hervorming van de fiscale proceduretermijnen doorvoert.

De fiscus heeft momenteel nog drie jaar de tijd om belastingaangiftes te controleren en waar nodig, recht te zetten. De termijn is in gevallen van fraude zeven jaar.

Men spreekt er al langer over om deze termijnen te verlengen omdat de huidige termijnen niet voldoende zijn om onderzoek te voeren naar internationaal georganiseerde fiscale fraude. Men wil de fiscus meer tijd geven om de complexere dossiers te onderzoeken.

Vanaf aanslagjaar 2023
De termijn van drie jaar blijft de norm. Maar wanneer een aangifte niet of te laat wordt ingediend, wordt de termijn in de toekomst wel verlengd naar vier jaar.

Daarnaast komt een nieuwe termijn van zes jaar voor specifieke internationale situaties die grondig(er) onderzoek vergen. Deze situaties zijn onder andere belastingplichtigen die een lokaal verrekenprijsdossier of landenrapport indienen, aangiftes waarin melding wordt gemaakt van betalingen aan belastingparadijzen of belastingplichtigen die gebruikmaken van een dubbelbelastingverdrag om een verlaagd tarief van roerende voorheffing te kunnen genieten.

Ten slotte wordt een termijn van tien jaar ingevoerd voor “complexe” aangiftes. Het gaat hierbij om situaties met een “hybride mismatch” (i.e. een tegenstrijdigheid tussen twee rechtsstelsels waaruit een internationaal opererende onderneming een belastingvoordeel kan halen) of situaties waarin de aangifte personenbelasting melding maakt van een buitenlandse “juridische constructie”.

De tienjarige onderzoeks- en aanslagtermijn zal ook gelden voor gevallen waarbij sprake is van fraude.

Andere wijzigingen

Naast de wijziging van de onderzoeks- en aanslagtermijnen, werd ook de bewaartermijn voor bewijsstukken van zeven naar tien jaar verlengd.

In plaats van de administratieve boete van maximaal 1.250 euro, zal het voor de fiscus voortaan ook mogelijk zijn om aan de rechtbank te vragen een dwangsom op te leggen aan belastingplichtigen die niet willen meewerken aan een onderzoek.

Een laatste interessante wijziging is ten slotte de verlenging van de termijn voor de belastingplichtige om een bezwaarschrift in te dienen wanneer hij niet akkoord gaat met zijn aanslag. Deze wordt verlengd van zes maanden naar één jaar.

 

Ontvang relevante updates