Zijn jouw factuurvoorwaarden ondertussen al aangepast?

Zijn jouw factuurvoorwaarden ondertussen al aangepast?

topics

Op 4 mei 2023 werd een nieuw boek ‘Schulden van de consument’ toegevoegd aan het Wetboek van Economisch Recht dat in voege gaat vanaf 1 september 2023. Het belang van deze wetgeving in het dagdagelijkse rechtsverkeer tussen ondernemingen en consumenten mag zeker niet onderschat worden.

Waarover gaat het?

De wetgever heeft een nieuwe regeling ingevoerd, die de consument beter beschermt als die een factuur te laat betaalt. In de praktijk wordt immers vastgesteld, dat een eenvoudige betalingsachterstand voor de consument zeer snel kan leiden tot zeer hoge, buitensporige en onevenredige kosten, schadevergoeding en interesten. De wetgever wil nu paal en perk stellen aan deze praktijken.

Wat wijzigt er concreet?

Eerst en vooral wordt de eerste herinnering volledig gratis voor de consument bij niet-betaling van één vervaldatum. Deze eerste gratis herinnering is verplicht. Consumenten krijgen hierbij een extra wettelijke termijn van 14 dagen om hun schuld te betalen zonder de gevolgen van interesten, kosten of een forfaitair schadebeding te ondervinden. Als ze in die periode de schuld betalen, zullen ze geen andere extra kost moeten dragen.
Deze eerste herinnering moet verplicht de volgende gegevens bevatten: het verschuldigd bedrag en het bedrag van het schadebeding dat zal worden geëist, de naam en het ondernemingsnummer van de onderneming-schuldeiser, een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan en de datum van opeisbaarheid van deze schuld en de termijn (die van veertien kalenderdagen) waarbinnen de schuld zonder extra kosten kan worden terugbetaald.

Teneinde excessen tegen te gaan, heeft de wetgever ook de omvang van de verwijlinteresten en de forfaitaire schadebedingen geplafonneerd. Voor een uitstaande schuld van 150 euro mag de schadevergoeding hooguit 20 euro bedragen. Voor een schuld van 1.000 euro wordt die grens opgetrokken naar 90 euro. Bedragen die deze maximumbedragen overschrijden, kunnen dus niet van de consument worden gevorderd, en er kan geen andere schadevergoeding worden geëist.

Waarom moesten de factuurvoorwaarden aangepast worden vóór 1 september?

De nieuwe wetgeving geldt vanaf 1 september voor nieuwe contracten, voor bestaande contracten is er een overgangsperiode tot 1 december. Dat zijn ook de twee deadlines waartegen bedrijven de contractvoorwaarden en algemene voorwaarden voor hun klanten moeten aanpassen aan de nieuwe spelregels.

Indien een onderneming nalaat om haar huidige voorwaarden aan te passen, dan zullen die oude schadebedingen voor niet geschreven worden gehouden. Zo zal onder toepassing van de nieuwe wetgeving volgende clausule in de algemene voorwaarden als nietig worden bevonden: “Indien de betaling niet gebeurt op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 150 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant”.

M.a.w. als deze niet tijdig aangepast worden, kan een bedrijf geen nalatigheidsintresten rekenen, noch een forfaitair schadebeding toepassen. De kosten voor invordering van de niet betaalde schuld zullen volledig zelf moeten worden bekostigd.

Daarnaast riskeren bedrijven zelfs controles en sancties van de economische inspectie als ze zich niet aanpassen aan de nieuwe regelgeving

Als je hier verder vragen over hebt, neem dan vandaag nog contact op met ons!

Ontvang relevante updates