De vernieuwde winwinlening

Kredietnemer & -gever wint.

De winwinlening helpt de Vlaamse ondernemers (zowel zelfstandigen als vennootschappen)  liquiditeiten verwerven om met een onderneming te starten of deze te doen groeien.  Hierdoor wint zowel de kredietnemer als de kredietgever. Vandaar de benaming ‘win–win’ lening.

Voor kleine, middelgrote & micro-ondernemingen

De kredietnemer hoeft in tegenstelling tot vroeger geen starter te zijn. De kredietgever moet inwoner zijn van het Vlaams Gewest en mag zelf geen kredietnemer zijn.  Hij moet een natuurlijk persoon zijn en de lening dient buiten het kader van de handels- of beroepsactiviteiten verstrekt te worden. De kredietgever mag o.a. niet de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende zijn van de kredietnemer.  Daarnaast mag hij geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder (of diens echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende) zijn van de kredietnemende vennootschap. Voor feitelijk samenwonenden is er dus  geen probleem.

Voorwaarden winwinlening

  • De  kredietnemer mag maximaal 200.000 euro ontlenen.
  • De kredietgever kan maximaal 50.000 euro uitlenen.
  • De lening is een achtergestelde lening en heeft een vaste looptijd van acht jaar.
  • De lening mag enkel gebruikt worden voor ondernemingsdoeleinden.

Rentevoet minimaal 0,875%, maximaal 1,75% bruto op jaarbasis (voor 2020)

Het nettorendement bedraagt voor de kredietgever voor dit jaar maximaal  3,725% netto (na roerende voorheffing !).  En dit voor elk jaar gedurende de ganse periode, op vandaag een mooi rendement!

Waar zit de win-win?

De kredietnemer zal vlotter een krediet kunnen bekomen met minder waarborgen en waarschijnlijk ook aan een lagere intrestvoet dan bij de klassieke financiële instelling.
De kredietgever geniet een fiscaal voordeel.  Dit bedraagt 2,5% van het geleende bedrag, wat concreet 1.250 euro per jaar bedraagt.  Wanneer de kredietnemer bijvoorbeeld failliet gaat, dan geniet hij een bijkomend fiscaal voordeel van 30% van het openstaand kapitaal. 
Het voordeel is wel geen belastingvermindering, maar een belastingkrediet.  Dit betekent dat zelfs wie geen personenbelasting dient te betalen, toch van het fiscaal voordeel zal genieten. 

Wat is er nu gewijzigd? 

De Vlaamse decreetgever heeft de Vlaamse ondernemer, omwille van de Corona-problematiek, zijn liquiditeitspositie verder willen ondersteunen.  Vandaar de uitbreiding van de Vlaamse winwinlening (BS 6 oktober 2020). 
De volgende zaken zijn gewijzigd:

  • De vaste looptijd van 8 jaar is verlaagd naar een vrij te bepalen looptijd tussen 5 en 10 jaar.
  • Het limietbedrag per kredietnemer werd verhoogd naar 75.000 euro
  • Het bedrag per onderneming werd dan weer verhoogd naar 300.000 euro.
  • In geval van faling werd het éénmalig belastingkrediet verhoogd van 30% naar 40%.

De vermelde voorwaarde dat de kredietgever (of zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner) geen aandeelhouder mag zijn van de KMO/kredietnemer, wordt ook versoepeld.  Men mag geen houder zijn van meer dan 5 % van de aandelen of de stemrechten.  ‘Kleine’ aandeelhouders in bezit van maximaal 5% van de aandelen komen voortaan dus hier ook in aanmerking.
De vermelde verruiming geldt voor nieuwe contracten gesloten na 6 oktober 2020. Voor het verhoogde eenmalige belastingkrediet van 30% naar 40% bij faling voor winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot uiterlijk 31 december 2021, moet nog een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering worden gepubliceerd. Gelijktijdig zal, onder bepaalde voorwaarden, een mogelijkheid tot verlenging van looptijd en uitstel van betaling (maximum 2 jaar) met behoud van het fiscale voordeel voorzien worden. 

Besluit

Wie vandaag denkt aan een investering kan hiervoor beroep doen op familieleden.   De kredietnemer, die moeite ondervindt om aan een bankfinanciering te geraken, geniet van een lagere rentevoet.  Zelfs de kredietgever doet een voordeel want zijn nettorendement is in de huidige financiële context zeker niet slecht te noemen.

Kortom enkel winnaars …